Visie & beleid

Bent u op zoek naar een vertrouwde, veilige plek voor uw kind? In een omgeving die uitdaagt en stimuleert?

Dan is Harlekijn de plek voor uw kind.

Visie

Kwaliteit en veiligheid vormen de kern voor onze opvang, maar minstens zo belangrijk is het plezier en welzijn van de kinderen. In hun ontwikkeling proberen wij de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren. Dat dit inmiddels goed gelukt is, blijkt wel uit de vele positieve reacties van ouders en kinderen.

De pedagogische doelen, opgenomen in de Wet Kinderopvang, benadrukken de kern van ons werk: het bieden van veiligheid, het versterken van persoonlijke en sociale competentie, de overdracht van normen & waarden en socialisatie.

In onze kwaliteitsvisie zijn deze doelen nader uitgewerkt tot onderstaande 12 punten die in ons handelen en dus in het aanbod van elke locatie van ons aanwezig is.

Veilige omgeving

Veiligheid is de basis van onze opvang. We beschermen kinderen tegen lichamelijke risico’s en leren kinderen ook zelf met (relatief) risicovolle situaties om te gaan.

Plezier en geborgenheid

Er heerst een opgewekte en positieve sfeer, waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Elk kind krijgt persoonlijke aandacht en wordt geaccepteerd. We reageren sensitief en responsief op signalen en behoeften van het kind.

Verzorging en gezonde leefstijl

Er is zorg voor gezond eten en drinken, voldoende rust, voldoende beweging, hygiene en buitenlucht. Er is een dagritme met afwisseling van spel, gezamenlijke activiteiten en ontspanning. Kinderen leren gezonde leefregels toe te passen, zoals handen wassen.

Spelen

Kinderen kunnen samen spelen, met verschillende materialen en in een goed ingerichte ruimte. Er is ook ruimte voor privacy en alleen spelen. Vrij spel wisselen we af met gezamenlijke activiteiten in de groep.

Sociale omgang

We ondersteunen kinderen in de omgang met leeftijdgenoten, onder meer bij het leggen van onderlinge contacten en het oplossen van conflicten.

Individuele ontwikkeling

Kinderen stimuleren we in hun ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling: cognitief, taal, creatief en motorisch. En voor persoonsontwikkeling, zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen, veerkracht en omgaan met frustratie.

Morele ontwikkeling

Er is aandacht voor het leren kennen van de wereld, voor het bespreken van gebeurtenissen en dilemma’s en voor de sociale regels (omgaan met elkaar).

Participatie

Kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om mee te denken in beslissingen (bijvoorbeeld over activiteiten en/of inrichting) en om verantwoordelijkheid te dragen voor de gang van zaken, uiteraard passend bij hun ontwikkelingsniveau.

Extra steun kwetsbare kinderen

Kinderen die het nodig hebben, krijgen extra steun, bijvoorbeeld bij het maken van contacten met andere kinderen of bij het leren van de Nederlandse taal.

Relatie en afstemming met ouders

Kinderen voelen zich veilig bij een positieve respectvolle relatie met hun ouders en een zichtbare verbinding met thuis (bijvoorbeeld via foto’s of knuffels). We luisteren naar ideeën en zorgen van ouders en bieden hen de mogelijkheid tot samenwerking en afstemming.

Signaleren van problemen

Ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek bij kinderen signaleren we. Datzelfde geldt voor een vermoeden van kindermishandeling. In deze situaties reageren we passend.

Samenwerking met basisschool en jeugdzorg

Indien nodig voor de goede zorg voor het kind of als het bijdraagt aan een afgestemd activiteitenaanbod werken we samen met de basisscholen en jeugdzorg.