Rol van de ouders

Bent u op zoek naar goede en veilige kinderopvang in Haren? Dan is Harlekijn kinderopvang de plek voor uw kinderen.

Betrokkenheid & Ouderparticipatie

Tevreden kinderen én ouders, dat is wat wij willen en waar we ons voor inzetten.
We vinden het niet alleen belangrijk dat ouders betrokken zijn, maar ook dat zij participeren. Tijdens de dagelijkse overdracht is er intensief contact met de ouders over de gang van zaken op de opvang. Daarnaast worden er volop momenten georganiseerd voor ouders, opa’s en oma’s om een activiteit of ouderbijeenkomst bij te wonen.

Participeren betekent actief meedoen en meedenken met Harlekijn om de kwaliteit van de opvang hoog te houden en de kinderen een fantastische tijd te geven.

U kunt participeren zodra uw kind bij Harlekijn op het kinderdagverblijf of de BSO is geplaatst. Ouders kunnen zich dan aanmelden voor de oudercommissie. Zowel voor het KDV als de BSO is er een oudercommissie.

Oudercommissie KDV

Bij KDV Harlekijn is er voor het kinderdagverblijf een oudercommissie met betrokken ouders. Zij behartigen de belangen van de ouders en bewaken de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Bijvoorbeeld op het pedagogisch beleid, tarieven, openingstijden en veiligheid & gezondheid. Naast deze adviesfunctie levert de oudercommissie regelmatig een bijdrage aan het organiseren van activiteiten voor ouders en/of kinderen, zoals een lentefeest, ouderavond of spelletjes open-dag. De oudercommissies vergaderen gemiddeld 1x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden gepubliceerd op het inleggedeelte voor ouders, verder op deze site. Inloggegevens kunnen aangevraagd worden via de mail.

U kunt de oudercommissie bereiken via de mail: ourharlekijn@hotmail.com.

Harlekijn is aangesloten bij BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Harlekijn heeft zich tevens aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvang-instellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kinderopvanginstellingen. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de verschillende locaties van Harlekijn.

Oudercommissie BSO

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).  De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op elke locatie en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse punten. Zo adviseert de oudercommissie bij Harlekijn over bijv. vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid, kwaliteit van de opvang, personeelsbeleid en evt. tariefswijzigingen.

Bij Harlekijn bestaat voor zowel de BSO als het KDV een oudercommissie met betrokken ouders. Naast de adviesfunctie levert de oudercommissie regelmatig een bijdrage aan het organiseren van activiteiten voor ouders en/of kinderen, zoals een lentefeest, ouderavond of spelletjes open-dag. de huidige BSO oudercommissie bestaat uit de volgende leden: Astrid Kloosterman, Donald Staal, Mirjam Siepe, Jorien Middel en Nicolien van der Sar.

De oudercommissies vergaderen gemiddeld 1x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden gepubliceerd op het inleggedeelte voor ouders, verder op deze site. Inloggegevens kunnen aangevraagd worden via de mail.

Harlekijn is aangesloten bij BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Harlekijn heeft zich tevens aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvang-instellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kinderopvanginstellingen. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de verschillende locaties van Harlekijn.

Regelmatig zijn er vacatures binnen de beide oudercommissies. Indien u als ouder hiervoor interesse heeft, kunt u dit aangeven bij de betreffende oudercommissie. Elke oudercommissie bestaat uit maximaal 7 ouders.

U kunt de oudercommissie bereiken via de mail: bso@ouderraad-harlekijn.nl.

Klachtenreglement

Hoewel wij er alles aan doen de opvang voor alle betrokken partijen naar voller tevredenheid te laten verlopen, kan het gebeuren dat u als ouder niet tevreden bent. In eerste instantie is de leiding of het management de eerste bij wie u terecht kunt om uw klacht te bespreken. Indien u er samen niet uit komt, is de oudercommissie er voor u om de belangen van ouders te behartigen en om te kijken of we het gezamenlijk kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid voor ouders zich te wenden tot een geschillencommissie.

Harlekijn heeft zich hiertoe aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvanginstellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kinderopvanginstellingen.

Het klachtenreglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op de locaties van Harlekijn. Jaarlijks wordt er door ons een jaarverslag klachten opgesteld. Het meest recente jaarverslag kunt u hier lezen: