Veiligheid & Hygiëne

Bent u op zoek naar goede en veilige kinderopvang in Haren? Dan is Harlekijn kinderopvang de plek voor uw kinderen.

Kwaliteit binnen Harlekijn

Harlekijn is een slagvaardige en dienstverlenende organisatie. Wij realiseren een toegankelijk aanbod van kinderopvang die voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang hieraan stelt. Kwaliteit en veiligheid zijn naast het Plezier en Welzijn van het kind, de kern van de opvang binnen Harlekijn.

Met de invoering van de wet kinderopvang is het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang goed gewaarborgd.

Onze kwaliteitsmedewerker is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid. Jaarlijks wordt voor elke groep een risico-inventarisatie gemaakt en de hierop gebaseerde plannen van aanpak geëvalueerd op alle groepen en waar nodig bijgesteld. Momenteel hanteren wij door de corona een aangepaste werkwijze, zie hiervoor ons Corona protocol

Controle kwaliteitsnormen
Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente een intensieve controle uitgevoerd door de brandweer en de GGD op het gebied van (brand-) veiligheid, gezondheid, ouderparticipatie en pedagogisch handelen. De rapportages hiervan zijn toegankelijk voor alle betrokkenen.

Veiligheid & Hygiëne

Een veilige speelomgeving

Een veilige en gezonde omgeving is belangrijk voor elk kind. Maar tegelijkertijd staat bijna elke leefomgeving bol van potentieel gevaar voor een kind op ontdekkingsreis. Door het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving en het maken van duidelijke afspraken biedt Harlekijn voor de kinderen een veilige basis om te spelen, slapen, leren, eten en ontdekken.  Harlekijn heeft hiervoor een kwaliteitsmedewerker die zorgt voor de implementatie op de groepen.

Tegelijkertijd vinden we dat kinderen kleine en natuurlijk verantwoorde risico’s moeten kunnen lopen zodat ze leren omgaan met ‘gevaar’. We zien dit als essentieel voor hun ontwikkeling. Binnen de afgesproken grenzen moet elk kind de kans krijgen ervaring op te doen. Even nieuwsgierig als alert volgen de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van elk kind op dit gebied en werken volgens ons Kindvolg- & Stimuleringsplan.

Het belang van goede hygiëne

In een groep jonge kinderen is hygiëne van groot belang. Handen wassen voor het eten en na een bezoekje aan het toilet. Hoesten doe je achter je eigen arm in je elleboog. Zomaar een paar goede gewoonten. Harlekijn heeft duidelijke afspraken over hygiëne. We doen er alles aan om besmetting van elkaar tot een minimum te beperken.

Voorbereid op incidenten

Bij alle medewerkers zijn de brandinstructies bekend. Ook hebben diverse medewerkers het diploma bedrijfshulpverlener (BHV). Zij volgen regelmatig een bijscholingscursus. Gedurende het jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen in geval van een calamiteit. Jaarlijks volgen alle pedagogisch medewerkers de bijscholing voor de kinder-EHBO.

Veiligheids- & Gezondheidsbeleid

Binnen Harlekijn is onze medewerker Kwaliteit verantwoordelijk voor de implementatie en evaluatie van het actuele veiligheids- & gezondheidsbeleid. Zij bespreekt regelmatig tijdens teamoverleggen de plannen van aanpak met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en stelt naar aanleiding hiervan jaarlijks het beleid bij. Tevens wordt hierin vermeld wat er is gebeurd in de afgelopen periode en wat er nog moet gebeuren om zo inzichtelijk te maken welke acties zijn ondernomen om de risico’s te beperken. Het beleidsplan is op elke locatie aanwezig en in te zien door ouders.

Bij ziekte van de kinderen en voor andere eventuele gezondheidsrisico’s hanteren wij de richtlijnen van het RIVM die hiervoor zijn opgesteld. Via de link hieronder zijn deze in te zien: gezondheids- en hygienerichtlijnen

Controle kwaliteitsnormen

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente een intensieve controle uitgevoerd door de GGD op het gebied van veiligheid, gezondheid, ouderparticipatie en pedagogisch handelen. De rapportages hiervan zijn toegankelijk voor alle betrokkenen.

In  2018 zijn onlangs op alle locaties controles uitgevoerd en ook dit jaar voldoen alle locaties aan de verscherpte eisen na de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

De  rapportages van deze inspecties kunt u hieronder inzien.

Privacy

Op basis van de overeenkomst die u als ouders met Harlekijn heeft gesloten, is verwerking van persoonsgegevens van ouders en kind(eren) noodzakelijk. Onder meer voor het optimaal uitvoeren van de opvang en verzorging en begeleiding van de kind(eren), als ook voor het voeren van een correcte administratie, correspondentie, het versturen van facturen, het verwerken van betalingen, het verstrekken van jaaropgaven etc. Er wordt bij ons gewerkt volgens de AVG en de richtlijnen zijn vastgelegd in ons Privacystatement.
Harlekijn heeft Flexkids ingeschakeld voor het beheren en verwerken van deze persoonsgegevens. Flexkids voldoet aan alle eisen en heeft het keurmerk ‘Zeker Online’.

Binnen Harlekijn zal vertrouwelijk en bewust om gegaan worden met deze gegevens. De medewerkers werken volgens de Beroepscode Kinderopvang en dragen geheimhouding.
Met alle vertrouwelijke informatie die tijdens de uitvoering van het werk wordt verstrekt aan de medewerkers, wordt zorgvuldig omgegaan. Alleen informatie die van belang is voor het goed uitoefenen van het beroep wordt verstrekt aan die medewerkers binnen Harlekijn, waarvoor de informatie ook van belang is.

Bij Harlekijn danken we onze goede naam en reputatie mede aan de mentaliteit en werkwijze van onze medewerkers. Zonder hun inzet en betrokkenheid zou Harlekijn niet zijn wat het nu is. Ook voor onze medewerkers hebben wij richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media.

Social Media

Iedereen gebruikt social media op verschillende manieren en om verschillende redenen. Bij Harlekijn is gebruik van social media bedoeld voor PR doeleinden en om u als ouders een beeld te geven van het reilen en zeilen op Harlekijn, We doen bijvoorbeeld verslag van een speciale dag, feestdag of leuke activiteit. Ook aankondigingen van nieuwe activiteiten en thema’s worden naast persoonlijke mail regelmatig gepubliceerd op social media (facebook, twitter, instagram). Foto’s worden ook alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en evt. voor folders of onze eigen site. Meer hierover kunt u lezen in onze richtlijnen gebruik beeldmatariaal.

Voor de communicatie en de overdracht gebruiken we het online platform‘Quebble’. Hiermee kunnen ouders volgen wat er overdag gebeurt op het KDV en kunnen ze ook zelf informatie delen met de pedagogisch medewerkers.

Door de overeenkomst aan te gaan geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor enkel bovenstaande doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft kan er een uitsluitingsformulier ondertekend worden en kunt u ten alle tijden uw toestemming hiervoor weer intrekken. Op het inloggedeelte voor ouders elders op onze site vindt u hiervoor het formulier.